Mbu Sigorta

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası
teklif al

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası 

 

Yabancı uyruklular sağlık sigortası nedir?

 

Nisan 2014’de yürürlüğe giren yasa gereğince, yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet izni almak için özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Yani yabancı uyrukluların sağlık sigortasına sahip olması kanunen zorunludur.

 

Yabancılar için sağlık sigortası fiyatları nelerdir?

 

MBU Sigorta tarafından Anadolu Sigorta,Groupama Sigorta,Allianz Sigorta,Ergo sigorta güvencesi ile sunulan yabancı uyruklular sağlık sigortasının fiyatlarını ve ödeme koşullarını öğrenmek için hemen formu doldurarak teklif talep edebilirsiniz.

 

Yabancı uyruklular sağlık sigortası teminatlarında yatarak tedavi limiti nedir?

 

MBU Sigorta tarafından Anadolu Sigorta,Groupama Sigorta,Allianz Sigorta,Ergo sigorta güvencesi ile sunulan yabancı uyruklular sağlık sigortasının teminatlarını MBU Sigorta’nın ilgili ürün sayfasında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu bilgilere ek olarak; kemoterapi, radyoterapi , diyaliz ilaçları, yatarak tedavi esnasında kullanılan ilaçlar yıllık toplam 10.000 TL limit ile sınırlıdır. Yatarak tedavi sırasında gerçekleşen teşhisle uyumsuz masraflar karşılanmaz; teminat kapsamında olup, yatış̧ endikasyonu gerektirmeyen masraflar ayakta tedavi teminatından karşılanır. Oda, yoğun bakım ünitesi teminatları ve toplamda tüm yatarak tedavi teminatları için, masraflar teminat limitleri dahilinde en çok 180 gün için karşılanır.

 

Yabancı uyruklular için sunulan sağlık sigortası yoğun bakımı karşılıyor mu?

 

Bu üründe yoğun bakım ünitesi teminatı maksimum 90 gün ile sınırlıdır. Yoğun bakımda iken yapılan tetkik ve tedavi masrafları (doktor takip ücretleri, laboratuvar ve ilaç̧ masrafları, yoğun bakıma özgü olmayan ücretler) yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yoğun bakımda kalınan süre için yapılan refakatçi masrafları teminat kapsamında değildir.

 

Teminatlara doktor ücreti de dahil mi?

 

Yabancı uyruklu sağlık sigortasında anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktor ücreti, ilgili kuruluşun Anadolu Sigorta,Groupama Sigorta,Allianz Sigorta,Ergo sigorta için belirlediği anlaşmalı fiyatları, yapılan işlem için kuruluşun belirlediği doktor ücretinin olmaması durumunda ise kuruluşun cari fiyat sistemini ve/veya Anadolu Sigorta,Groupama Sigorta,Allianz Sigorta,Ergo Sigorta için belirlenen anlaşmalı fiyat sistemini aşmayacak şekilde ödenir. Anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktorun kadrolu olmaması durumunda en fazla Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi kadar ödenir.

 

Yabancı uyruklular için sağlık sigortası yurtdışında da geçerli mi?

 

Hayır. Bu ürünün coğrafi kapsamı Türkiye ile sınırlıdır.

 

Yabancı uyruklular sağlık sigortası primleri nasıl hesaplanır?

 

Yabancı uyruklular için hazırlanan sağlık sigortasında prim tespiti şu şekilde yapılır: Sigorta primi; yaş, cinsiyet, yenileme veya geçiş poliçesi ise önceki dönem hasar/prim oranı ve seçilen plan için belirlenmiş standart tarife primlerinin üzerinden sigortalının hasar/prim oranı, mevcut hastalık riskleri ve poliçe için geçerli ASK listesi kriterleri göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Standart tarife primleri belirlenirken; Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ndeki değişimler, özel hastane cari fiyatlarındaki, ilaç ve sarf malzeme fiyatlarındaki artışlar, yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile değişen maliyetler, genel giderler, komisyon, sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet, hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikleri, ödeme süreleri, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi etkenleri dikkate alınır. Standart tarife primleri ve prim hesaplamasını etkileyen kriterler gerekli görülmesi halinde yeniden belirlenebilir ve değiştirilebilir. Poliçe primleri, poliçe başlangıç tarihinde geçerli olan standart tarife primleri ve tarife modeli üzerinden hesaplanır. Siz bu detaylarla uğraşmak yerine teklif talep edin ve MBU Sigorta’nın rehberliğinde bu süreci en kolay şekilde sonlandırın.

 

Yabancı uyruklular sağlık sigortası iptal edilebilir mi?

 

Yasa gereği Türkiye’de ikamet izni almak için zorunlu kılınmış olan yabancı uyruklular için özel sağlık sigortasını iptal ettirmek mümkündür. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir: - İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında, - İkamet izninin iptalinde, - 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belge bildiriminde ve ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Yabancılar için sağlık sigortasında hasarsızlık indirimi uygulaması var mı?

 

Bu üründe sigortalı, yenileme primlerinin hesaplanmasında standart tarife primi üzerinden hasarsızlık indirimi veya hasar ek primi alma hakkına sahiptir.

 

Yabancı uyruklular sağlık sigortası için hasar ve hizmetler nelerdir?

 

MBU Sigorta aracılığıyla satın almış olduğunuz, Groupama güvencesiyle sunulan yabancı uyruklular sigortası ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 0232 368 96 86 numaralı  hattımızı arayabilirsiniz. 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun gereğince de, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinleri alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu doğmuştur. FİT-Yabancı Uyruklu Kişilere Sağlık Sigortası ile sunulan teminatlar aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak ve teklif talep etmek içim hemen formu doldurabilirsiniz. Teminatlar FİT Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası, aşağıdaki teminatlardan poliçede belirtilmiş̧ olanlarını, yine poliçede belirtilen limit ve uygulamaları esas alarak, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve bu Özel Şartlar dahilinde karşılar. Poliçenin geçerli olduğu anlaşmalı kurumlar listesine www.groupama.com.tr adresinden (yabancı uyruklular için sağlık sigortası) ulaşabilirsiniz. Yatarak tedavi masrafları teminatı Sigortalının hastaneye yatıp, en az 24 saat kalmasını gerektiren tedavi masraflarını, ve 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedavi masraflarını, dış̧ gebelik, karaciğer biyopsisi, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz uygulamaları, kardiyak ve serebral anjiografi ile hastaneye yatırıldıktan sonra vefatı halinde morg masraflarını poliçede belirtilen teminat limit ve uygulaması dahilinde temin eder. Sigorta bitiş̧ tarihinde devam etmekte olan yatarak tedaviler poliçenin Groupama Sigorta'dan ya da bir başka sigorta şirketinden yenilenmemesi şartıyla 10 günü geçmemek kaydıyla yatarak tedavinin bitimine kadar geçerlidir. Ameliyat ücretinin hesaplanması Aynı seansta aynı kesi ile yapılan ameliyatlarda; - Birinci ameliyat için tarifedeki birimin % 100'ü - İkinci ameliyat için tarifedeki birimin % 50'si - Üçüncü ameliyat için tarifedeki birimin % 25'i - Dördüncü ve daha sonraki ameliyatlar için tarifedeki birimin %12,5'u baz alınarak hesaplama yapılır. Aynı seansta ayrı kesi ile yapılan ameliyatlarda; - Birinci ameliyat için tarifedeki birimin % 100'ü - İkinci ameliyat için tarifedeki birimin % 100'ü - Üçüncü ameliyat için tarifedeki birimin % 50'si - Dördüncü ve daha sonraki ameliyatlar için tarifedeki birimin %25'i baz alınarak hesaplama yapılır. Hastane oda masrafları teminatı Sigortalının hastanede yatarak tedavi olması halinde oluşan standart oda, yemek masraflarını poliçede belirtilen günlük teminat limit ve uygulaması dahilinde temin eder. Oda, Yoğun Bakım Ünitesi teminatları ve toplamda tüm yatarak tedavi teminatları için, masraflar teminat limitleri dahilinde en çok 180 gün için karşılanır. Yoğun bakım ünitesi masrafları teminatı Sigortalının hastanede yatarak tedavi olması halinde oluşan yoğun bakım ünitesi masraflarını (yatak- yemek ücreti, yoğun bakımda demirbaş̧ kullanılan aletlerin kullanım ücretleri; monitörizasyon vb. makinelerin ücretleri, yoğun bakımda yapılan işlemler için gerekli sarf malzemeler; havalı yatak ile IV pump ücretleri) günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder. Yoğun bakım ünitesi teminatı maksimum 90 gün ile sınırlıdır. Ayakta teşhis ve tedavi masrafları teminatı Özel doktor muayenehanesinde ya da sağlık kuruluşunda ayakta yapılan doktor muayenesi, teşhise yönelik laboratuvar testleri, tüm endoskopik uygulamalar, endoskopik küçük cerrahi müdahaleler (polipektomi gibi), endoskopik biyopsi, ince iğne aspirasyon biyopsileri, anjiyografiler (kardiyak ve serebral anjiyografiler hariç̧), MR, MR anjiyo, radyografik incelemeler, nükleer tıp ve algoloji uygulamaları vb. masrafları poliçede belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız kurumlarda yıllık toplam 2.000 TL limit ve % 60 uygulamalı olarak temin eder. Küçük müdahale için; sigortalının ayakta tedavilerde pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, apse drenajı, mide yıkama, serum takılması, ben ve siğil alımı, lipom alımı, hastanede kullanılan monitör cihaz ücretleri, müşahede yatak ve benzeri müdahale masrafları ile tarifede 149 birime kadar olan cerrahi müdahalelerin gerektirdiği masraflar, müdahale sırasında kullanılan sarf malzemeleri ayakta tedavi teminatı dahilinde olup, muayene, tetkik ve ilaç̧ masrafları ayakta tedavi teminatından karşılanır. İlaç masrafları için; ayakta tedavilerde, doktorun reçete ile vereceği ilaçlar için yapılacak ödemeler, poliçede yazılı yıllık limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde ayakta tedavi teminatı içerisinden karşılanır. Anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşunda doktor muayene ücretleri tarifenin Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi ile sınırlı olup, doktorun teşhis, tedavi, ameliyat ve takip ücreti tarifeyi aşmayacak şekilde ödenir. Yardımcı tıbbi malzeme teminatı Sigortalının sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalığı sonucunda uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel malzeme masrafları poliçede belirtilen teminat limit ve uygulaması dahilinde temin eder. Yurtiçi Acil Yardım Hizmeti Yurtiçi acil yardım hizmetleri Groupama Sigorta tarafından tayin edilen asistans hizmeti veren şirket tarafından yürütülmektedir.